Zápis detí do materskej školy na školský rok 2023/2024

Zápis detí do Materskej školy Vansovej 6, v Nitre na školský rok 2023/2024 sa bude konať v dňoch

 03.05.2023 a 04.05.2023

Žiadosti sa môžu podávať :

 • osobne v MŠ v čase od 10:00 - 16:00 hod.

 • elektronicky - odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu: msvansovej@smsnitra.sk

 • poštou, alebo kuriérom na adresu: Materská škola, Vansovej 6, 94901 Nitra

Zákonný zástupca dieťaťa okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy, prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní- bez tohto dokladu je žiadosť neúplná a nebude akceptovaná.

Žiadosť musí byť podpísaná oboma rodičmi pokiaľ sú na rodnom liste.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní:

 • zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2023 má povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania,

 • dieťa s trvalým pobytom v meste Nitra bude na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania prednostne prijaté do spádovej materskej školy.

Dôležité:

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

 • zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy

           - vyhlásenie si môžete stiahnuť tu:

 • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinnostívo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),

 • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať ) alebo vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením 


Podmienky prijímania detí do materskej školy:

Na základe § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa prednostne prijímajú:

 • deti pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,

 • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,

 • deti, ktoré sú v MŠ zaradené z nariadenia súdu.


Ostatné podmienky prijatia do MŠ Vansovej 6, Nitra

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Materskej školy, Vansovej 6, Nitra, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2023/2024 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti:

 • ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2023/2024 o predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v spádovej ulici,
 • ktorých súrodenci sú už prijatí do MŠ, Vansovej 6, Nitra aj v školskom roku 2023/2024,
 • s trvalým pobytom v Nitre,
 • ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy,
 • ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky,
 • ostatné, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:
 • deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,
 • deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
 • deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

Spádové materské školy pre jednotlivé časti a ulice mesta Nitra sú určené Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 7/2021, ktorým sa určuje územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry, ktoré je zverejnené na webovom sídle mesta Nitry a jednotlivých materských škôl.

Informácia o materských školách v ktorých sú zabezpečené podmienky pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

v MŠ Nábrežie mládeže - samostatná trieda pre deti s mentálnym postihnutím

v MŠ Piaristická - samostatná trieda pre deti s poruchami zraku

v MŠ Párovská - pre deti s poruchami sluchu,

v MŠ Nedbalova - pre deti s diabetes

v MŠ Topoľová a MŠ Beethovenova- pre deti s celiakou je zabezpečené diétne stravovanie

Formulár žiadosti na stiahnutie:

 • na webovom sídle materských škôl www.msnitra.org, alebo si formulár môže zákonný zástupca vyzdvihnúť v deň zápisu v materskej škole,
 • na webovom sídle mesta Nitry Ziadost-o-prijatie-dietata-do-materskej-skoly.pdf (nitra.sk) a tu: