informácie

Pre novinky sledujte  úvodnú stránkuInformácia k dotáciam na stravu od 01.09.2021

Od septembra 2021 sa menia podmienky dotácie na stravu pre deti navštevujúce posledný ročník materskej školy a pre deti od 6 do 15 rokov . V nadväznosti na zmeny v legislatíve dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje :

  • V zmysle § 4 ods. 3 písmen a) zákona o dotáciách na každé dieťa , ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50% detí z domácnosti , ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
  • V zmysle §4 ods.3 písmeno b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti , ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi , alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
  • V zmysle §4 ods. 3 písmeno c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku , žijúce s ním v domácnosti podľa osobitého predpisu (ďalej len deti bez daňového bonusu )táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa §4 osd. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV PLATÍ NASLEDOVNÉ :

1. Deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku a plnia od (1.9.2021) povinné predprimárne vzdelávanie majú nárok na dotáciu na stravu (1,30 € na deň). Zákonný zástupca musí predložiť čestné vyhlásenie, že si neuplatňuje zvýšený daňový bonus na dieťa. Je to podmienka na priznanie dotácie . Hoci na dieťa do 6 rokov nie je možné uplatniť si zvýšený daňový bonus, toto čestné prehlásenie je platné na celý školský rok .

2. Ak dieťa dovŕši 6 rokov, rodič môže čestné prehlásenie zrušiť a uplatniť si na dieťa daňový bonus. Urobí tak v tom prípade, že je zamestnaný a uplatní si zvýšený daňový bonus napr. ak dieťa v októbri dovŕši 6 rokov , rodič čestné vyhlásenie "zruší" tým , že informuje MŠ, že od novembra 2021 si uplatní zvýšený daňový bonus, nebude mať už nárok na dotáciu na stravu.

POZOR : ÚSTREDIE PRÁCE UPOZORŇUJE , ABY RODIČIA TEJTO KATEGÓRIE DETÍ OD 6 - 15 ROKOV, KTORÍ MAJÚ NÁROK NA UPLATNENIE SI ZVÝŠENÉHO DAŇOVÉHO BONUSU UPREDŇOSTNILI UPLATNENIE SI TOHTO DAŇOVĚHO BONUSU, NAKOĽKO AK SA NA DIEŤA POSKYTNE DOTÁCIA NA STRAVU ,ZANIKNE IM NÁROK NA AKÝKOĽVEK DAŇOVÝ BONUS ÚPLNE.

Toto platí aj pre deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania to sú deti, ktoré už 1.9.2021 budú mať 6 rokov. Nakoľko MŠ nezisťuje či pracujete, alebo nie, či je váš ročný príjem vyšší ako 6 násobok minimálnej mzdy (čo je podmienkou na uplatnenia si nároku na daňový bonus na dieťa ) Zodpovednosť za zrušenie čestného vyhlásenia a uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu na dieťa po dovŕšení 6 rokov jeho veku je Vašou zodpovednosťou teda zodpovednosťou zákonných zástupcov. Ustrážte si to vo vlastnom záujme . Zrušenie čestného vyhlásenia zaznamenáme písomne.

3. Deti v poslednom ročníku MŠ , ktoré dovŕšili 6 rokov ak žijú v domácnosti , ktorej členovia si neuplatnili ,alebo si nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní) majú nárok na dotáciu na stravu a v tomto prípade sa čestné vyhlásenie v priebehu školského roka neruší, ale ostáva v platnosti až do zmeny u zákonného zástupcu .

Zhrnutie :

1.Čo najskôr nám doručte čestné vyhlásenie, aby ste mali dotáciu na stravu už v septembri

2.Ak pracujete tak, keď dieťa dovŕši 6 rokov oznámte nám písomne , že čestné vyhlásenie rušíte. Zároveň požiadajte svojho zamestnávateľa o zvýšený daňový bonus. Od nasledujúceho mesiaca budete platiť stravné v plnej výške a budete poberať daňový bonus.

3.Ak nepracujete (poberáte dôchodok, ste nezamestnaní) dotáciu na stravu dieťaťa budete mať naďalej .

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ je 20,- €

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 8/2019 (v znení dodatku č. 1, č. 2 a č. 3) o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno - vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry, výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje pre dieťa v MŠ s celodennou a poldennou výchovou a vzdelávaním sumou 20,00€. 

Deti, ktoré si plnia povinné predprimárne vzdelávanie ("predškoláci") príspevok neplatia!

(Rodičia predškolákov, nezabudnite si zrušiť trvalé príkazy!)

Mesačný príspevok môžu rodičia uhradiť:

- vkladom na účet alebo trvalým príkazom na číslo účtu: SK17 0900 0000 0051 6204 8309

  (každé dieťa má svoj variabilný symbol)  

-poštovou poukážkou 

-vkladom do pokladne Mestského úradu v Nitre (možno platiť aj platobnou kartou) 

Mesačný príspevok treba uhradiť vždy do 10. dňa v mesiaci!