Vitajte na stránke Materskej školy Vansovej

Do škôlky potrebujeme:


PAPUČKY - označené

PYŽAMKO - označené

RÚŠKO - hygienicky zabalené

NÁHRADNÉ OBLEČENIE - označené

Počas mimoriadnej situácie preberanie a odovzdávanie detí prebieha pri vonkajších vchodových dverách MŠ učiteľkou. Tento spôsob sa nám osvedčil a vidíme v tom veľkú výhodu, pretože

-  máme na to vhodné priestorové podmienky, 

- deti boli omnoho samostatnejšie čo sa týka sebaobslužných činností,

- skrátil sa čas pri príchode a odchode rodičov a tým sme rodičom ušetrili čas 

- skrátili sme "uplakané chvíle" pri príchode detí do škôlky.

Rodičia, zákonní zástupcovia si môžu pripraviť tieto tlačivá:

(ak nemáte možnosť vytlačiť, všetko dostanete pri príchode do MŠ)

Triedu, do ktorej budete chodiť nájdete podľa zoznamu na vchodových dverách. 

Tam Vám pani učiteľky povedia všetko, čo budete potrebovať.

Platby rodičovského príspevku

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 8/2019 (v znení dodatku č. 1, č. 2 a č. 3) o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno - vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry, výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje pre dieťa v MŠ s celodennou a poldennou výchovou a vzdelávaním sumou 20,00€.

Deti, ktoré si plnia povinné predprimárne vzdelávanie ("predškoláci") príspevok neplatia!

(Rodičia predškolákov, nezabudnite si zrušiť trvalé príkazy!)

Mesačný príspevok môžu rodičia uhradiť:

- vkladom na účet alebo trvalým príkazom na číslo účtu: SK17 0900 0000 0051 6204 8309

(každé dieťa má svoj variabilný symbol)

-poštovou poukážkou

-vkladom do pokladne Mestského úradu v Nitre (možno platiť aj platobnou kartou)

Mesačný príspevok treba uhradiť vždy do 10. dňa v mesiaci!

Platby stravy

Príspevok na stravovanie a spôsob jeho úhrady:

Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa mesačne vopred (preto dostanete v septembri dva šeky), najneskôr do 20. dňa v mesiaci a to bezhotovostným bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. V prípade neskorej úhrady stravného je povinný zákonný zástupca dieťaťa odovzdať doklad o zaplatení vedúcej jedálne na požiadanie. Dieťaťu bude poskytnutá strava až po jej zaplatení.

Príspevky na stravovanie v ŠJ pri MŠ:

Stravník - dieťa v MŠ - denné stravovanie: Desiata: 0,38 €, Obed: 0,90 €, Olovrant: 0,26 € SPOLU: 1,54 €

Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov pre deti v MŠ:

Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na režijné náklady v školskej jedálni pri MŠ paušálne čiastkou 2,50 Eur mesačne. Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za dieťa - ktoré sa neodstravovalo ani jediný deň v mesiaci, alebo ktoré je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy:

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň . Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň. V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase dohodnutom v konkrétnej MŠ. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole je potrebné dieťa zo stravovania včas odhlásiť. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje a zákonný zástupca dieťaťa hradí plnú výšku stravného.

Dieťa, ktoré ochorelo počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný zástupca v pondelok ráno, najneskôr do 7.15 hod.

Možnosti odhlasovania zo stravovania:

 • telefonicky na tel. č.: 037/ 7412601
 • osobne v ŠJ pri MŠ Vansovej Nitra

Informácie k dotáciám na stravu pre predškolákov nájdete v časti "Novinky a informácie"

Povinné predprimárne vzdelávanie

S účinnosťou od školského roku 2021/2022 bude absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. 08. 2021.

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

Pokiaľ pôjde o dieťa, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné
(od školského roku 2021/2022), vo vzťahu k takémuto dieťaťu nebude možné požiadať o prerušení dochádzky do materskej školy.

Podľa § 59a ods. 5 školského zákona "povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne.

Zber papiera a PET fliaš

Aj v tomto školskom roku bude naďalej prebiehať zber papiera a PET fliaš.

Fľaše je potrebné potlačiť.

Množstvo (kusy/kilogramy) nahláste Vašej p. učiteľke.

Obsahové celky a týždenné témy školského vzdelávacieho programu:

September: "VITAJ V ŠKôLKE"

JA SOM ŠKÔLKÁR, MÔJ DOM A RODINA, PRACOVNÉ PROFESIE, BEZPEČNE DO ŠKÔLKY

Október: "FAREBNÁ JESEŇ"

PRIŠLA JESEŇ, U BABIČKY V ZÁHRADE, DOVIDENIA VTÁČIKY, HĽADÁM SVOJ STROM

November: "ZAMRZLA CESTIČKA"

MRÁZIK, MOJE TELO, MOJE ZDRAVIE, ADVENT

December: "ADVENT"

MIKULÁŠ, SLADKÉ MEDOVNÍKY, VIANOCE

Január: "NOVÝ ROK"

ČASOVÉ VZŤAHY, STAROSLIVOŤ O ZVIERATKÁ, ZIMNÉ ŠPORTY

Február: "SVET OKOLO NÁS"

KARNEVAL, VESMÍR, ZEM, ŽIVÁ A NEŽIVÁ PRÍRODA

Marec: "MOJA KNIHA"

ČAROVNÝ SVET ROZPRÁVOK, PRÍRODA SA ZOBÚDZA, SADÍME SEMIENKO, JARNÉ KVETY, ZVIERATÁ A ICH MLÁĎATÁ

Apríl: "JARNÉ SLNIEČKO"

VEĽKÁ NOC, PRILETELI VTÁČIKY, HMYZ V PRÍRODE, TRIEDIM ODPAD

Máj: "SLOVENSKO"

SLOVENSKO MOJA VLASŤ, MESTO NITRA, ŽIVOT PRI POTOKU, DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY

Jún: "PRICHÁDZA LETO"

DEŇ DETÍ, EXOTICKÉ ZVIERATÁ, PODMORSKÝ SVET, LETNÉ ŠPORTY, LÚČIME SA

(týždenné témy nemusia nasledovať v tomto poradí)

"Snoezelen" miestnosť v MŠ

ŠKolský poriadok

Výber zo školského poriadku, platného od 1. septembra 2021 nájdete tu.

Celé znenie  bude k nahliadnutiu v MŠ.


Informácie o koronavíruse COVID-19

Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia

Ide o všeobecné preventívne opatrenia pri všetkých bežných vzdušných nákazách. Tieto opatrenia významne redukujú riziko ochorenia:

 • často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd. Môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
 • očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami,
 • zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte,
 • vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
 • ak ste chorý, liečte sa doma,
 • zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,
 • 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť),
 • v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné kontaktovať, prípadne vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze,
 • oblasti postihnuté koronavírusom si môžete pozrieť aktuálne na: https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd4029942...

K otázkam verejnosti týkajúcim sa koronavírusu je zriadené call-centrum s nepretržitou prevádzkou. Ľudia môžu odborníkov kontaktovať cez emailovú adresu novykoronavirus@uvzsr.sk ako aj na telefónnych číslach 0917 222 682 a 0918 659 580.

Príznaky nákazy novým koronavírusom

Niektorí ľudia infikovaní vírusom nemajú žiadne príznaky.

 • zvýšená teplota,
 • únava,
 • bolesť svalov,
 • kašeľ,
 • upchatý nos,
 • bolesť v hrdle

Ak ste chorý, alebo ste boli vystavený COVID-19:

 • Najprv zavolajte svojmu lekárovi a poraďte sa s ním,
 • nie je dobré hladať lekársku pomoc na urgentných príjmoch či pohotovostiach, pokiaľ nemáte veľmi vážne príznaky,
 • medzi takéto príznaky patrí veľmi vysoká alebo nízka teplota, dýchavičnosť alebo pocit na odpadnutie,
 • pred príchodom na urgentný príjem zavolajte na dané pracovisko, aby boli pripravení na váš príchod.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre - TU

Nápady pre sprestrenie voľného času detí

Pracovné zošity, rozprávky, omaľovávanky či pohybové hry

ROZPRÁVKY

OMAĽOVÁVANKY a EDUKAČNÉ MATERIÁLY

 • Šikovník pre deti TU
 • Omaľovávanky od Petra Toth TU
 • Omaľovávanky, vystrihovačky a knižka o opiciach zadarmo TU
 • Materiál pre materské školy - pracovné zošity, kreslenie, pohybové hry a iné TU
 • Logopedické riekanky TU

29.3.2020

Logopedické riekanky

Naša reč sa stáva pre dieťa prvým návodom, ako hovoriť. Je to však dlhá a namáhavá cesta, aby sa dieťa dopracovalo k tomu, že vysloví správne svoje prvé hlásky, slová či ucelené vety. K tomu, aby sa dieťa naučilo správne rozprávať, mu môžu aktívne dopomôcť i rodičia. Pre deti predškolského veku sú na fixovanie nových hlások ideálne rytmické riekanky, básničky alebo vyčítanky, ktoré si dieťa vďaka rytmu ľahko zafixuje. V praxi sa osvedčilo spájanie grafomotorických cvičení a riekaniek, piesní alebo slabík.  

Viac nájdete TU 

[Zdroj: Zuzana Gránska, Logopedické riekanky pre rozvoj reči, eduworld.sk]