Vitajte na stránke Materskej školy Vansovej


V nadväznosti na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu, súvisiacu s ochorením COVID-19 na Slovensku a zmenami opatrení, bol aktualizovaný manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR. Manuál je aktualizovaný k 26. 11. 2021 z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia nového rozhodnutia ministra. Stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní v školskom prostredí.

ZMENY, KTORÉ SA TÝKAJÚ DETÍ MŠ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ, resp. tie dôležité opatrenia, ktoré stále platia:

- Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

Keďže sa v našej škôlke osvedčil spôsob odovzdávania a preberania detí pred budovou MŠ, nemusíme preverovať OP.

- Nie sú povolené žiadne hromadné akcie.

Stále platí, že rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť "Potvrdenie od lekára" od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

ALE: Ak sa dieťa nezúčastní vzdelávania v škole z akýchkoľvek dôvodov (napr. aj z obavy z ochorenia) počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť; Je však potrebné oznámiť to riaditeľke - mailom, telefonicky.

Pripomínam informáciu RUVZ v Nitre:

V prípade ochorenia osoby žijúcej v spoločnej domácnosti s dieťaťom na COVID-19 ostáva dieťa v karanténe 12 dní, na 10.deň od pozitívneho testu člena domácnosti ide na test. V prípade, že je test negatívny a dieťa je bez príznakov ochorenia, karanténa končí. Ak dieťa neabsolvuje test, karanténa sa predlžuje na 15 dní.

V prípade akejkoľvek zmeny Vás budeme informovať. Ďakujem za spoluprácu.

Múdre hranie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na rozvojový projekt "Múdre hranie", kde sa mohli prihlásiť všetky materské školy vypracovaním projektu o grant na podporu zlepšenia vybavenia MŠ nákupom detských kníh a didaktických pomôcok.

Naša materská škola získala podporu v hodnote 1000 €.

Ďakujeme

Ďakujeme občianskemu združeniu "očkári" za sponzorský dar: 

- pracovné zošity pre malú a strednú triedu - grafomotorika

- pracovné zošity pre predškolákov - Nitra pre deti

Vyhlásenie o bezpríznakovosti

odovzdávate ak dieťa nepríde do MŠ tri a viac dní

(ak nemáte možnosť vytlačiť, všetko dostanete pri príchode do MŠ)

Platby rodičovského príspevku

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 8/2019 (v znení dodatku č. 1, č. 2 a č. 3) o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno - vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry, výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje pre dieťa v MŠ s celodennou a poldennou výchovou a vzdelávaním sumou 20,00€.

Deti, ktoré si plnia povinné predprimárne vzdelávanie ("predškoláci") príspevok neplatia!

(Rodičia predškolákov, nezabudnite si zrušiť trvalé príkazy!)

Mesačný príspevok môžu rodičia uhradiť:

- vkladom na účet alebo trvalým príkazom na číslo účtu: SK17 0900 0000 0051 6204 8309

(každé dieťa má svoj variabilný symbol)

-poštovou poukážkou

-vkladom do pokladne Mestského úradu v Nitre (možno platiť aj platobnou kartou)

Mesačný príspevok treba uhradiť vždy do 10. dňa v mesiaci!

Platby stravy

Príspevok na stravovanie a spôsob jeho úhrady:

Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa mesačne vopred (preto dostanete v septembri dva šeky), najneskôr do 20. dňa v mesiaci a to bezhotovostným bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. V prípade neskorej úhrady stravného je povinný zákonný zástupca dieťaťa odovzdať doklad o zaplatení vedúcej jedálne na požiadanie. Dieťaťu bude poskytnutá strava až po jej zaplatení.

Príspevky na stravovanie v ŠJ pri MŠ:

Stravník - dieťa v MŠ - denné stravovanie: Desiata: 0,38 €, Obed: 0,90 €, Olovrant: 0,26 € SPOLU: 1,54 €

Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov pre deti v MŠ:

Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na režijné náklady v školskej jedálni pri MŠ paušálne čiastkou 2,50 Eur mesačne. Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za dieťa - ktoré sa neodstravovalo ani jediný deň v mesiaci, alebo ktoré je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy:

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň . Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň. V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase dohodnutom v konkrétnej MŠ. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole je potrebné dieťa zo stravovania včas odhlásiť. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje a zákonný zástupca dieťaťa hradí plnú výšku stravného.

Dieťa, ktoré ochorelo počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný zástupca v pondelok ráno, najneskôr do 7.15 hod.

Možnosti odhlasovania zo stravovania:

 • telefonicky na tel. č.: 037/ 7412601
 • osobne v ŠJ pri MŠ Vansovej Nitra

Informácie k dotáciám na stravu pre predškolákov nájdete v časti "Novinky a informácie"

Povinné predprimárne vzdelávanie

S účinnosťou od školského roku 2021/2022 bude absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. 08. 2021.

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

Pokiaľ pôjde o dieťa, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné

(od školského roku 2021/2022), vo vzťahu k takémuto dieťaťu nebude možné požiadať o prerušení dochádzky do materskej školy.

Podľa § 59a ods. 5 školského zákona "povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne.

Zber papiera a PET fliaš

Aj v tomto školskom roku bude naďalej prebiehať zber papiera a PET fliaš.

Fľaše je potrebné potlačiť.

Množstvo (kusy/kilogramy) nahláste Vašej p. učiteľke.

Obsahové celky a týždenné témy školského vzdelávacieho programu:

September: "VITAJ V ŠKôLKE"

JA SOM ŠKÔLKÁR, MÔJ DOM A RODINA, PRACOVNÉ PROFESIE, BEZPEČNE DO ŠKÔLKY

Október: "FAREBNÁ JESEŇ"

PRIŠLA JESEŇ, U BABIČKY V ZÁHRADE, DOVIDENIA VTÁČIKY, HĽADÁM SVOJ STROM

November: "ZAMRZLA CESTIČKA"

MRÁZIK, MOJE TELO, MOJE ZDRAVIE, ADVENT

December: "ADVENT"

MIKULÁŠ, SLADKÉ MEDOVNÍKY, VIANOCE

Január: "NOVÝ ROK"

ČASOVÉ VZŤAHY, STAROSLIVOŤ O ZVIERATKÁ, ZIMNÉ ŠPORTY

Február: "SVET OKOLO NÁS"

KARNEVAL, VESMÍR, ZEM, ŽIVÁ A NEŽIVÁ PRÍRODA

Marec: "MOJA KNIHA"

ČAROVNÝ SVET ROZPRÁVOK, PRÍRODA SA ZOBÚDZA, SADÍME SEMIENKO, JARNÉ KVETY, ZVIERATÁ A ICH MLÁĎATÁ

Apríl: "JARNÉ SLNIEČKO"

VEĽKÁ NOC, PRILETELI VTÁČIKY, HMYZ V PRÍRODE, TRIEDIM ODPAD

Máj: "SLOVENSKO"

SLOVENSKO MOJA VLASŤ, MESTO NITRA, ŽIVOT PRI POTOKU, DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY

Jún: "PRICHÁDZA LETO"

DEŇ DETÍ, EXOTICKÉ ZVIERATÁ, PODMORSKÝ SVET, LETNÉ ŠPORTY, LÚČIME SA

(týždenné témy nemusia nasledovať v tomto poradí)

"Snoezelen" miestnosť v MŠ

ŠKolský poriadok

Výber zo školského poriadku, platného od 1. septembra 2021 nájdete tu.

Celé znenie  bude k nahliadnutiu v MŠ.


Informácie o koronavíruse COVID-19

Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia

Ide o všeobecné preventívne opatrenia pri všetkých bežných vzdušných nákazách. Tieto opatrenia významne redukujú riziko ochorenia:

 • často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd. Môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
 • očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami,
 • zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte,
 • vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
 • ak ste chorý, liečte sa doma,
 • zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,
 • 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť),
 • v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné kontaktovať, prípadne vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze,
 • oblasti postihnuté koronavírusom si môžete pozrieť aktuálne na: https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd4029942...

K otázkam verejnosti týkajúcim sa koronavírusu je zriadené call-centrum s nepretržitou prevádzkou. Ľudia môžu odborníkov kontaktovať cez emailovú adresu novykoronavirus@uvzsr.sk ako aj na telefónnych číslach 0917 222 682 a 0918 659 580.

Príznaky nákazy novým koronavírusom

Niektorí ľudia infikovaní vírusom nemajú žiadne príznaky.

 • zvýšená teplota,
 • únava,
 • bolesť svalov,
 • kašeľ,
 • upchatý nos,
 • bolesť v hrdle

Ak ste chorý, alebo ste boli vystavený COVID-19:

 • Najprv zavolajte svojmu lekárovi a poraďte sa s ním,
 • nie je dobré hladať lekársku pomoc na urgentných príjmoch či pohotovostiach, pokiaľ nemáte veľmi vážne príznaky,
 • medzi takéto príznaky patrí veľmi vysoká alebo nízka teplota, dýchavičnosť alebo pocit na odpadnutie,
 • pred príchodom na urgentný príjem zavolajte na dané pracovisko, aby boli pripravení na váš príchod.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre - TU

Nápady pre sprestrenie voľného času detí

Pracovné zošity, rozprávky, omaľovávanky či pohybové hry

ROZPRÁVKY

OMAĽOVÁVANKY a EDUKAČNÉ MATERIÁLY

 • Šikovník pre deti TU
 • Omaľovávanky od Petra Toth TU
 • Omaľovávanky, vystrihovačky a knižka o opiciach zadarmo TU
 • Materiál pre materské školy - pracovné zošity, kreslenie, pohybové hry a iné TU
 • Logopedické riekanky TU

29.3.2020

Logopedické riekanky

Naša reč sa stáva pre dieťa prvým návodom, ako hovoriť. Je to však dlhá a namáhavá cesta, aby sa dieťa dopracovalo k tomu, že vysloví správne svoje prvé hlásky, slová či ucelené vety. K tomu, aby sa dieťa naučilo správne rozprávať, mu môžu aktívne dopomôcť i rodičia. Pre deti predškolského veku sú na fixovanie nových hlások ideálne rytmické riekanky, básničky alebo vyčítanky, ktoré si dieťa vďaka rytmu ľahko zafixuje. V praxi sa osvedčilo spájanie grafomotorických cvičení a riekaniek, piesní alebo slabík.  

Viac nájdete TU 

[Zdroj: Zuzana Gránska, Logopedické riekanky pre rozvoj reči, eduworld.sk]