Vitajte na stránke Materskej školy Vansovej

Zmena platby mesačného príspevku

Od 01.01.2023 nadobúda účinnosť "Dodatok k VZN o výške mesačného príspevku":

2.1. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje:

Za dieťa v MŠ s celodennou a poldennou výchovou a vzdelávaním je úhrada 30 €.

Ustanovenia osobitného predpisu o neuhrádzaní príspevku (§ 28 ods. 6, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) tým nie sú dotknuté.

2. V § 2 Školy, v bode Materské školy sa v bode 2.3 dopĺňa písmeno:

e) V prípade detí z jednej domácnosti (súrodenci) sa príspevok na čiastočnú náhradu výdavkov a nákladov za dieťa znižuje:

- za každé ďalšie dieťa v materskej škole 25 €

s podmienkou, že v aktuálnom čase súrodenci navštevujú materskú školu zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra.

Za 1. dieťa sa ráta aj predškolák, nielen platiace dieťa.

Deti, ktoré si plnia povinné predprimárne vzdelávanie ("predškoláci") príspevok neplatia!

Mesačný príspevok môžu rodičia uhradiť:

- vkladom na účet alebo trvalým príkazom na číslo účtu: SK17 0900 0000 0051 6204 8309

(každé dieťa má svoj variabilný symbol)

-poštovou poukážkou

-vkladom do pokladne Mestského úradu v Nitre (možno platiť aj platobnou kartou)

Mesačný príspevok treba uhradiť vždy do 10. dňa v mesiaci!


Bezpríznakovosť

Zákonný zástupca dieťaťa predkladá tlačivo o bezpríznakovosti dieťaťa pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky v trvaní  viac ako 5 po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov).  Tlačivo o bezpríznakovosti platné od 15.08.2022: 


Platby stravy  od 01.01.2023

Príspevok na stravovanie a spôsob jeho úhrady:

Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa mesačne vopred (preto dostanete v septembri dva šeky), najneskôr do 20. dňa v mesiaci a to bezhotovostným bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. V prípade neskorej úhrady stravného je povinný zákonný zástupca dieťaťa odovzdať doklad o zaplatení vedúcej jedálne na požiadanie. Dieťaťu bude poskytnutá strava až po jej zaplatení.

Príspevky na stravovanie v ŠJ pri MŠ:

Stravník - dieťa v MŠ - denné stravovanie: Desiata: 0,55 €, Obed: 1,30 €, Olovrant: 0,45 €. SPOLU: 2,30 €

Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov pre deti v MŠ:

Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na režijné náklady v školskej jedálni pri MŠ paušálne čiastkou 3,- Eur mesačne. Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za dieťa - ktoré sa neodstravovalo ani jediný deň v mesiaci, alebo ktoré je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy:

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň . Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň. V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase dohodnutom v konkrétnej MŠ. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole je potrebné dieťa zo stravovania včas odhlásiť. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje a zákonný zástupca dieťaťa hradí plnú výšku stravného.

Dieťa, ktoré ochorelo počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný zástupca v pondelok ráno, najneskôr do 7.15 hod.

Možnosti odhlasovania zo stravovania:

  • telefonicky na tel. č.: 037/ 7412601
  • osobne v ŠJ pri MŠ Vansovej Nitra


Povinné predprimárne vzdelávanie

Od 1. septembra 2021 je absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. augusta kalendárneho roku.

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe: 

- písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

-  písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast, 

žiadosti a informovaného súhlasu zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia

 Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.


Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕši piaty rok veku do 31. augusta, musí tak do 31. augusta urobiť  a je povinný k žiadosti predložiť:

- súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a 

- súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

Pokiaľ pôjde o dieťa, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné, vo vzťahu k takémuto dieťaťu nebude možné požiadať o prerušenie dochádzky do materskej školy.

Podľa § 59a ods. 5 školského zákona "povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne.

Zber papiera 

Aj v tomto školskom roku bude naďalej prebiehať zber papiera.

ZBER PET FLIAŠ SME UKONČILI!!!

Obsahové celky a týždenné témy školského vzdelávacieho programu:

September: "VITAJ V ŠKôLKE"

JA SOM ŠKÔLKÁR, MÔJ DOM A RODINA, PRACOVNÉ PROFESIE, BEZPEČNE DO ŠKÔLKY

Október: "FAREBNÁ JESEŇ"

PRIŠLA JESEŇ, U BABIČKY V ZÁHRADE, DOVIDENIA VTÁČIKY, HĽADÁM SVOJ STROM

November: "ZAMRZLA CESTIČKA"

MRÁZIK, MOJE TELO, MOJE ZDRAVIE, ADVENT

December: "ADVENT"

MIKULÁŠ, SLADKÉ MEDOVNÍKY, VIANOCE

Január: "NOVÝ ROK"

ČASOVÉ VZŤAHY, STAROSLIVOŤ O ZVIERATKÁ, ZIMNÉ ŠPORTY

Február: "SVET OKOLO NÁS"

KARNEVAL, VESMÍR, ZEM, ŽIVÁ A NEŽIVÁ PRÍRODA

Marec: "MOJA KNIHA"

ČAROVNÝ SVET ROZPRÁVOK, PRÍRODA SA ZOBÚDZA, SADÍME SEMIENKO, JARNÉ KVETY, ZVIERATÁ A ICH MLÁĎATÁ

Apríl: "JARNÉ SLNIEČKO"

VEĽKÁ NOC, PRILETELI VTÁČIKY, HMYZ V PRÍRODE, TRIEDIM ODPAD

Máj: "SLOVENSKO"

SLOVENSKO MOJA VLASŤ, MESTO NITRA, ŽIVOT PRI POTOKU, DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY

Jún: "PRICHÁDZA LETO"

DEŇ DETÍ, EXOTICKÉ ZVIERATÁ, PODMORSKÝ SVET, LETNÉ ŠPORTY, LÚČIME SA

(týždenné témy nemusia nasledovať v tomto poradí)

"Snoezelen" miestnosť v MŠ

ŠKolský poriadok

Výber zo školského poriadku, platného od 1. septembra 2021 nájdete tu.

Celé znenie  bude k nahliadnutiu v MŠ.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre - TU

Nápady pre sprestrenie voľného času detí

Pracovné zošity, rozprávky, omaľovávanky či pohybové hry

ROZPRÁVKY

OMAĽOVÁVANKY a EDUKAČNÉ MATERIÁLY

  • Šikovník pre deti TU
  • Omaľovávanky od Petra Toth TU
  • Omaľovávanky, vystrihovačky a knižka o opiciach zadarmo TU
  • Materiál pre materské školy - pracovné zošity, kreslenie, pohybové hry a iné TU
  • Logopedické riekanky TU

29.3.2020

Logopedické riekanky

Naša reč sa stáva pre dieťa prvým návodom, ako hovoriť. Je to však dlhá a namáhavá cesta, aby sa dieťa dopracovalo k tomu, že vysloví správne svoje prvé hlásky, slová či ucelené vety. K tomu, aby sa dieťa naučilo správne rozprávať, mu môžu aktívne dopomôcť i rodičia. Pre deti predškolského veku sú na fixovanie nových hlások ideálne rytmické riekanky, básničky alebo vyčítanky, ktoré si dieťa vďaka rytmu ľahko zafixuje. V praxi sa osvedčilo spájanie grafomotorických cvičení a riekaniek, piesní alebo slabík.  

Viac nájdete TU 

[Zdroj: Zuzana Gránska, Logopedické riekanky pre rozvoj reči, eduworld.sk]